• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Contactpersonen

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

In onze gemeente is sinds begin 2018 een vertrouwenspersoon aangesteld. De kerkenraad vindt het van belang dat er een persoon is waar men naar toe kan die onafhankelijk is en hulp kan bieden en/of doorverwijzen naar andere instanties wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door leidinggevende personen in de gemeente. Mevrouw Van Vlastuin is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Ze heeft zich in de gemeente destijds ook voorgesteld en via de nieuwsbrief heeft ze zich voorgesteld. Hieronder is de tekst daarvan opgenomen.

De kerkenraad heeft mij benaderd om mij beschikbaar te stellen als interne vertrouwenspersoon  in uw gemeente.  Helaas kan het  voorkomen dat er binnen de kerkelijke gemeente verkeerde verhoudingen ontstaan die niet naar Gods woord zijn. In mijn geval ben ik het aanspreekpunt voor slachtoffers die te maken hebben (gehad ) met seksueel overschrijdend gedrag van predikant, ambtsdragers en andere leidinggevende/kerkelijk werker  in uw gemeente. Mijn taak is, om een luisterend oor te bieden aan het slachtoffer en contact op te nemen met  het meldpunt misbruik en hem of haar bij te staan bij verdere hulpverlening indien dat gewenst wordt.

Mijn contact gegevens zijn: Jachtlaan 18, 8091 BM  Wezep, of per e-mail  wgvanvlastuinwiersma@gmail.com of  anders telefonisch 038-7510506.

Vriendelijke groet,  W.G. van Vlastuin-Wiersma.

Zij maakt melding van het Meldpunt misbruik. Wie wil kan ook kijken op www.meldpuntmisbruik.nl voor meer informatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2021