• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Catechisatie

Catechese

Er zijn twee catechese groepen, van 12 tot 15 jaar en van 16 jaar en ouder.

Ook is er gelegenheid om belijdeniscatechese te volgen. Hierin bereiden we ons voor op de Openbare Belijdenis des Geloofs. Al volgt men de belijdeniscatechese dan is er nog niet een verplichting om belijdenis te doen. Wel willen we alle jongeren en ouderen die nog niet gekomen zijn tot het doen van openbare belijdenis van het geloof van harte oproepen om ernst te maken met deze oproep. U en jij kunt dan contact opnemen met de kerkenraad.

De catechisatielessen worden gegeven van begin oktober tot eind maart, doorgaans op woensdagavond. De tijden en groepsindeling worden in de kerkbode, en op het datarooster dat aan het begin van het seizoen wordt uitgereikt, bekendgemaakt.

  • © hersteld hervormde kerk 2022