• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Ouderenkring

Ouderenkring

In de winterperiode wordt een aantal middagen belegd voor de ouderen. Deze middagen worden geleid door onze dominee. Deze opent met een overdenking waarna er ook gelegenheid is om met elkaar te spreken. Het 2e  deel van de middag wordt  gevuld met een vrij onderwerp of  door een spreker van buiten. We beginnen om 14.30 uur en stoppen om 16.30 uur. Een ieder vanaf ongeveer 55 jaar is hartelijk welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2022