• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

Vrouwenvereniging ‘Ruth’

Vrouwenvereniging ‘Ruth’

Ongeveer eenmaal in de drie weken komt vrouwenvereniging 'Ruth' op de donderdagavond samen om samen Gods Woord te bestuderen en te overdenken.
Het doel van deze vergaderingen komt uit in de naamgeving van onze vereniging nl. met de DL 1;3 mogen we belijden dat God Naomi als verkondigster van de zéér blijde boodschap uit Joh. 3:16 gezonden heeft naar Moab en dat Ruth bij het verlaten van Moab haar heeft aangekleefd en beleden: “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”. Rom. 10:14,15 : Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben?

Op elke vergadering bespreken we een hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje,  geschreven door één van de predikanten van de HHK.

Het hoofdbestuur van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond organiseert op de 1e donderdag in oktober de bondsdag en het regiobestuur Noord Oost Veluwe een  ontmoetingsmorgen en/of –avond met een spreker.

Het bestuur hoopt dat de Heere deze bijeenkomsten wil zegenen en gebruiken tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
We komen samen in een zaal van het kerkgebouw van ongeveer 20.00uur tot ca.21.45 uur.

Hartelijk welkom op onze verenigingsavonden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022