• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Jeugdwerk / Verenigingen

ZaterdagavondJeugdWerk (ZJW)

ZaterdagavondJeugdWerk (ZJW)

Ongeveer 1 x per maand is er op zaterdagavond ZJW.
Dit zijn vrijblijvende ‘inloopavonden’ die om de beurt gehouden worden bij drie families. De inloop is vanaf 19.45 en rond 22.00 uur wordt er afgesloten met een stukje lezen uit de Bijbel, zingen en gebed.

Op de avond zelf is er alle ruimte voor gezellig kletsen, het doen van een spel, lekker eten en drinken, zingen, bespelen van instrumenten, enz.
De avond is er voor alle jongelui van 15 jaar en ouder.

Mail of bel gerust wanneer je voortaan ook een uitnodiging per mail wilt ontvangen.
Wanneer je geen vervoer hebt, neem dan contact op met de familie waar de avond gehouden wordt.
Deze informatie vindt je terug in het datarooster of in de kerkbode, beide elders op de site.

  • © hersteld hervormde kerk 2022