• " Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. " Efeze 6: 13
  • " Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! " Openbaring 22: 20
  • " Een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber, die meer aankleeft dan een broeder. " Spreuken 18: 24
  • " En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden. " Joël 2: 32a
  • " Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam samen verhogen " Psalm 34: 4
  • " Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. " Galaten 5: 14

Meer over Home

Home

Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe.

U treft hier informatie aan over onze gemeente en het verenigingswerk. Daarnaast kunt u op onze site terecht voor informatie over kerkdiensten en andere activiteiten.

Er zijn voor (vakantie-)gasten een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Uitsluitend toegang na reservering bij onze koster.(Alex: 0650220771).

Kerkdienst Meeluisteren  Kerkdienst meekijken

Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst meekijken

Liturgie 27 September 2020

Morgendienst 09 : 30 (B) Middagdienst 15 : 00 (A)
Ds. C.M. Buijs Ds. D.C. de Pater
   
  Ps. 134 : 3   Ps.    7 : 9
  Ps.  84 : 1   Ps. 138 : 4
  Ps. 119 : 84   Ps.  78 : 6
  Lukas 9 : 51 t/m 56
  Lukas 10 : 38 t/m 42
  Mattheus 25 : 14 - 30
  Tekst: Mattheus 13 : 21, 23, 26
  Ps.  25 : 4 en 7   Ps. 98 : 4
  Ps. 143 : 10   Ps. 37 : 2
  Ps. 133 : 3   Morgenz. : 3
   
  Werkblad voor de kinderen   Werkblad voor de kinderen
  Preekaantekeningen jongeren   Preekaantekeningen jongeren

 

 

Uw gaven zijn deze dag bestemd voor:

Diaconiecollecte:

Kerkvoogdijcollecte:

  Diaconie

  Kerkvoogdij

 

  Rente en aflossing kerk

NL12 RABO 0152 6361 29

NL15 RABO 0152 6333 59

Rekeningnummer voor het Zendingsbusje is: NL12 RABO 0152 6361 29

Alle gaven in uw milddadigheid aanbevolen.

 

 

Voor het beluisteren van de kerkdienst gebruikt u Microsoft Edge, Firefox of Opera als aanbevolen browser

 

Meeluisteren kan ook met behulp van de app van kerkomroep (AppStore, PlayStore)

Meeluisteren en terugluisteren van de kerkdiensten kan via (kerkomroep.nl)

 

Huwelijksbevestiging

Op vrijdag 2 oktober 2020 hopen Jan Mol en Myrthe Rietman in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging is om 14.00 uur. Deze dienst is te bekijken en te beluisteren via de welbekende links op deze website. We wensen hen en hun familie een zegenrijke dag toe.

Voor een overzicht van alle kerkbodes, klik hier

  • © hersteld hervormde kerk 2020